Uno.lt tinklalapio naudojimo ir paslaugų teikimo taisyklės

Atnaujinta: 2024-02-07

 

1. Vartojimo sąvokos

  1. MB Flow Labs, įmonės kodas 306646739, registracijos adresas Kęstučio g. 27-111, LT-44312 Kaunas, toliau – Bendrovė, kuri valdo tinklapį.
  2. Tinklapis – internetinis tinklapis, kurio adresas yra www.uno.lt.
  3. Taisyklės – šios tinklapio naudojimosi ir paslaugų teikimo taisyklės, skelbiamos viešai tinklapyje, kurios nustato naudojimosi Tinklapiu bei jame teikiamomis paslaugomis tvarką ir sąlygas.
  4. Dokumentai – paraiška verslo paskolai gauti.
  5. Atstovas – Bendrovės darbuotojas arba įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia Bendrovės vardu ir interesais.
  6. Finansų įstaiga – įmonė, su kuria Bendrovė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį ir tarpininkauja teikiant Klientams verslo paskolas ir/ar kitokias paslaugas.
  7. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris užpildė paraišką verslo paskolai gauti.
  8. Pagrindinė paslauga – NEMOKAMAI visiems pageidaujantiems teikiama verslo finansavimo (paskolų) tarpininkavimo paslauga, padedanti Klientams gauti labiausiai atitinkančius jų poreikius verslo paskolos pasiūlymus iš Bendrovės atstovaujamų Finansų įstaigų vienoje vietoje.
  9. Papildoma paslauga – tai mokamos paslaugos, skirtos ne pakeisti Pagrindinę paslaugą, kuri teikiama nemokamai, o papildyti ją išskirtinėmis naudomis, specifinių poreikių turintiems Klientams.
  10. Paslaugos – visos Tinklapyje nurodytos ir Bendrovės teikiamos paslaugos Klientui – tiek mokamos, tiek nemokamos.
  11. Paraiška verslo paskolai gauti – informacijos pateikimo forma Tinklapyje, kur pateikiami asmeniniai Kliento duomenys bei pageidaujamos gauti verslo paskolos kriterijai.
  12. Verslo paskolos sutartis – tarp Finansų įstaigos ir Kliento sudaryta paslaugų sutartis, kurios pagrindu Klientui ar jo atstovaujamai įmonei suteikiama verslo paskola. Klientas už paslaugas atsiskaito sutartyje numatytomis sąlygomis su Finansų įstaiga.

 

2. Bendrosios nuostatos

  1. Taisyklės yra sutartis, sudaroma tarp Bendrovės ir Tinklapio lankytojo dėl naudojimosi Tinklapiu ir Paslaugomis. Šių Taisyklių prasme naudojimasis Tinklapiu apima bet kokių Kliento veiksmų atlikimą prisijungus prie Tinklapio interneto ryšio pagalba.
  2. Kiekvienas Tinklapio lankytojas privalo nedelsiant susipažinti su Taisyklėmis ir gali pradėti naudotis Tinklapiu, tik jeigu sutinka su visomis šių Taisyklių nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.
  3. Tinklapio lankytojas, nesutikdamas su šių Taisyklių nuostatomis arba jų nesuprasdamas, neturi teisės naudotis Tinklapiu, o Klientas – gauti Paslaugų.
  4. Klientas, pateikdamas paraišką verslo paskolai gauti, užsakydamas Paslaugas ar kitaip naudodamasis Tinklapiu, patvirtina, kad perskaitė ir suprato šias Taisykles ir patvirtina, kad šiose Taisyklėse nėra jam nesuprantamų ar paslėptų sąlygų.
  5. Visas Tinklapyje skelbiamas turinys ir informacija yra Bendrovės nuosavybė ir negali būti kopijuojama ar kitaip naudojama be išankstinio Bendrovės sutikimo.

 

3. Naudojimosi tinklapiu tvarka

  1. Tinklapio lankytojas ir (ar) Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad visa naudojantis Tinklapiu Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant formų ir komentarų Tinklapyje pildymą, failų pateikimą ir el. laiškus:
   1. nėra netikra, klaidinanti ar neteisinga;
   2. nepažeidžia Bendrovės ar jokių trečiųjų asmenų teisių ir interesų;
   3. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų;
   4. neprieštarauja viešajai tvarkai;
   5. nėra rasistinio, skatinančio smurtą ar neapykantą, įžeidžiančio ar draudžiamo pobūdžio;
  2. Draudžiama, naudojantis Tinklapiu ir Paslaugomis, vykdyti neteisėtą veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant:
   1. sąmoningai teikti klaidinančią ar neteisingą informaciją ir duomenis;
   2. siekti sudaryti sandorius ne savo vardu;
   3. neteisėtiems veiksmas ar sandoriams vykdyti;
  3. Tinklapio lankytojas ir (ar) Klientas supranta ir sutinka, kad jam pažeidus 3.1-3.2. punktų reikalavimus, Bendrovė turi teisę vienašaliu sprendimu be atskiro perspėjimo blokuoti jo prieigą Tinklapyje ir/ar sustabdyti Paslaugų teikimą, negrąžinant Klientui už suteiktas Paslaugas sumokėtų pinigų, jeigu buvo naudojamasi Papildomomis paslaugomis.
  4. Naudodamasis Tinklapiu ir jame teikiamomis Paslaugomis, asmuo patvirtina, kad:
   1. jis yra pilnametis ir veiksnus fizinis asmuo, arba juridinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises naudotis Tinklapiu ir Paslaugomis ir vykdyti bet kokius įstatymų leidžiamus sandorius;
   2. supranta, jog jam sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir Bendrovės sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai nustato šios Taisyklės;
   3. supranta, jog Paraiškos verslo paskolai gauti pateikimas ar Papildomų paslaugų užsakymas bei apmokėjimas negarantuoja, kad turtas ar verslas bus įvertintas Kliento lūkestį atitinkančia verte.
   4. supranta, jog Bendrovė negarantuoja, jog susisieks asmeniškai su Klientu dėl jo Paraiškoje nurodytos pageidaujamos verslo paskolos gavimo, nes Bendrovės Atstovas kiekvienu atveju individualiai sprendžia dėl kontaktavimo būdo ir formos;
   5. supranta, kad Bendrovė neprivalo tikrinti Kliento pateiktų duomenų tikrumo;
   6. supranta, kad Bendrovė neprivalo vykdyti verslo paskolos paiešką pas visas atstovaujamas Finansų įstaigas, o tik pas tas, kurių keliami reikalavimai Klientui ar jo atstovaujamam verslui yra priimtini Finansų įstaigai pagal Kliento pateiktus duomenis;
   7. supranta ir sutinka, kad Bendrovė turi teisę nevykdyti verslo finansavimo paieškos tuo atveju, jei Klientas nepateikė tam būtinų duomenų ar dokumentų.
   8. supranta, kad Bendrovė negrąžins Klientui už kokybiškai suteiktas Paslaugas sumokėtų pinigų, nepriklausomai nuo to, kad Klientas galimai negavo to rezultato, kurio tikėjosi naudodamasis Tinklapiu ar jame teikiamomis Paslaugomis.

 

4. Paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos

  1. Tinklapyje Klientams suteikiama galimybė užpildyti Paraišką verslo paskolai gauti, kurios pagrindu Bendrovė turi teisę, bet ne pareigą, atlikti tokių paslaugų paiešką visose atstovaujamose Finanasų įstaigose, ir naudotis kitomis Tinklapyje teikiamomis Paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  2. Pagrindinė paslauga Klientui yra teikiama NEMOKAMAI. Kliento pageidavimu gali būti teikiamos ir papildomos mokamos paslaugos.
  3. Norėdamas gauti iš Bendrovės geriausiai Klientui tinkančius verslo finansavimo paslaugų pasiūlymus pagal pateiktus poreikius ir duomenis, Klientas pirmiausia turi pateikti paraišką verslo paskolai gauti ir jei reikia – pateikti papildomus duomenis, dokumentus bei nuotraukas.
  4. Paraiška verslo paskolai gauti teikiama internetu Klientui teisingai užpildant visus paraiškos formos laukus ir paspaudžiant mygtuką “Siųsti”.
  5. Pateikus Paraišką verslo paskolai gauti, Klientui yra pateikiami pasiūlymai sudaryti verslo paskolos sutartį su atstovaujamomis Finansų įstaigomis.
  6. Klientui pasirinkus vieną iš pateiktų pasiūlymų – Paraiška ir papildomi dokumentai, informacija ir nuotraukos yra išsiunčiami pasirinktai Finansų įstaigai.
  7. Finansų įstaigai gavus informaciją iš Bendrovės per trumpiausią galimą laiką susisiekia su Klientu dėl verslo paskolos sutarties parengimo.

 

5. Pagrindinės paslaugų teikimo sąlygos

  1. Klientas gali Tinklapyje gauti tarpininkavimo paslaugas parenkant tinkamiausią jam verslo paskolą visiškai NEMOKAMAI.
  2. Teikiant nemokamas paslaugas, Bendrovė atlieka automatinį Kliento pateiktos Paraiškos ir su ja susijusios informacijos įvertinimą ir teikia Finansų įstaigų pasiūlymus sudaryti verslo paskolos sutartį.

 

6. Kliento teisės ir pareigos

  1. Klientas turi teisę gauti tarpininkavimo paslaugas (pateikiant jam tinkamiausią verslo finansavimo (paskolos) pasiūlymą pilna apimtimi ir kokybe visiškai NEMOKAMAI, jeigu laikosi šių Taisyklių nuostatų, nustatytos paslaugų teikimo tvarkos ir atitinka Finansų įstaigų reikalavimus.
  2. Klientas turi teisę užsisakyti Papildomas paslaugas, sumokėdamas jų mokestį. Paslaugos mokesčio sumokėjimas neatleidžia Kliento nuo Paslaugų teikimo tvarkos laikymosi.
  3. Klientas privalo pateikti reikalingą informaciją bei duomenis ir atlikti Paslaugų teikimo tvarkoje numatytus Kliento veiksmus, jeigu nori gauti kokybišką paslaugą, nepriklausomai nuo to ar Paslauga teikiama mokamai ar nemokamai.
  4. Klientas turi teisę atgauti sumokėtą Paslaugos mokestį tik jeigu pateikė teisingą ir visą privalomą informaciją ar duomenis, laiku ir tinkamai atliko visus būtinus Kliento veiksmus bei laikėsi kitų Taisyklių nuostatų, o Bendrovė nesuteikė numatytų mokamų Paslaugų.
  5. Užpildydamas ir pateikdamas paraišką ar bet kokią kitą informaciją Tinklapyje, Klientas prisiima visą atsakomybę už jos turinio atitikimą šių Taisyklių sąlygoms ir teisės aktų reikalavimams.

7. Bendrovės teisės ir pareigos

  1. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra vienašališkai ir be atskiro įspėjimo apriboti ar nutraukti lankytojo ir (ar) Kliento galimybę naudotis Tinklapiu, anuliuoti Kliento pateiktą paraišką verslo paskolai gauti ar panaikinti paskyrą bei uždrausti Klientui iš naujo registruotis Tinklapyje, jeigu Klientas šiurkščiai pažeidė šias Taisykles ar nesilaiko jos esminių nuostatų. Apie sankcijų pritaikymą Klientas gali būti informuojamas registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu. Bendrovės pritaikytos sankcijos neatleidžia Kliento nuo atsakomybės už jo veiksmų neatitikimą teisės aktų reikalavimams. Taisyklių pažeidimo atveju už Paslaugas Kliento sumokėti pinigai Klientui nėra grąžinami.
  2. Bendrovė turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Tinklapyje, įskaitant Kliento pateiktų paraiškų ar paskelbtų komentarų stebėjimą. Naudodamas teisėtas priemones Bendrovė turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
  3. Bendrovė turi teisę gauti atlyginimą iš Kliento už suteiktas Paslaugas, jeigu Klientas pasirinko gauti mokamas Paslaugas. Klientui pareikalavus Bendrovė pateiks jam sąskaitą-faktūrą už suteiktas ir Kliento apmokėtas Paslaugas.
  4. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio Klientų informavimo laikinai sustabdyti ar visiškai nutraukti Tinklapio veiklą.

 

8. Atsakomybės ribojimas

  1. Bet kokios informacijos pateikimas Tinklapyje nėra laikomas Bendrovės ar Finansų įstaigų oferta (pasiūlymu) Klientui sudaryti verslo paskolos sutartį ir neįpareigoja nei Bendrovės nei Finansų įstaigų tokio sandorio sudaryti.
  2. Verslo paskolos sutarties su Klientu parengimas nėra besąlygiškas Finansų įstaigos įsipareigojimas suteikti verslo paskolą. 
  3. Bendrovė neatsako už verslo paskolos paraiškoje pateikiamos Kliento informacijos neatitikimą tikrovei ir jos turinį. Visą su tuo susijusią atsakomybę prisiimą šią informaciją pateikęs Klientas.
  4. Bendrovė nėra atsakinga už Tinklapio ir jo Paslaugų teikimo sutrikimus, dėl kurių Klientas ar tretieji asmenys patyrė žalą, jeigu šie sutrikimai atsirado ne dėl Bendrovės kaltės. Klientui negalint naudotis mokamomis Paslaugomis ne dėl Bendrovės kaltės, Klientui už šias paslaugas sumokėti pinigai nėra grąžinami.
  5. Bendrovė negarantuoja, kad Klientas gaus jo verslo paskolos paraiškoje nurodytą pageidaujamą paslaugą bei neprivalo atlyginti Klientui jokių dėl to atsiradusių nuostolių, įskaitant už užsakytas mokamas Paslaugas sumokėtos kainos grąžinimą.
  6. Klientas supranta ir sutinka, kad Bendrovė niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakinga už bet kokius Kliento ar trečiųjų asmenų galimus nuostolius, susijusius su Kliento naudojimusi Tinklapiu ir/ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Tinklapiu, Paslaugomis ar jose esančia informacija.

 

9. Asmens duomenys

  1. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais;
  2. Bendrovės Privatumo politika pateikiama adresu: https://www.uno.lt/privatumo-politika/. Pateikdamas paraišką turto ar verslo paslaugoms gauti, su šia Privatumo politika Klientas taip pat susipažįsta pažymėdamas tai varnele;
  3. Klientas supranta, kad Tinklapyje yra naudojami slapukai (angl. cookies), reikalingi svetainės funkcijų optimizavimui ir Klientui aktualaus turinio pateikimui ir naudodamasis Tinklapiu patvirtina savo sutikimą dėl slapukų naudojimo. Slapukų naudojimą Klientas gali reguliuoti pakeisdamas interneto naršyklės nustatymus. Slapukų politika pateikiama adresu: https://www.uno.lt/slapuku-politika/.

 

10. Baigiamosios nuostatos

  1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2024 m. vasario mėn. 7 d. ir galioja iki jų atšaukimo ar naujos versijos paskelbimo Tinklapyje datos.
  2. Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo vienašališkai keisti bet kuriuos šių Taisyklių punktus ir nuostatas, paskelbdama apie tai Tinklapyje. Jeigu pasikeitus, pataisius ar papildžius Taisykles, Klientas toliau naudosis Tinklapiu arba teikiamomis Paslaugomis, tai automatiškai reikš Kliento sutikimą su Taisyklių pakeitimais ir įsipareigojimą jų laikytis.
  3. Visi ginčai tarp Bendrovės ir Kliento sprendžiami geranoriškai derybų kelių, o nepavykus susitarti – kompetentingame teisme pagal Bendrovės buveinės adresą.
  4. Visi pranešimai ir informacija, susijusi su naudojimosi Tinklapiu ir Paslaugomis, Klientui bus siunčiami elektroninėmis priemonėmis, paraiškoje nurodytu el. pašto adresu bei mobilaus telefono numeriu, iš Bendrovei priklausančių mobilaus telefono numerių bei elektroninio pašto adreso, kurie skelbiami Tinklapyje.